• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

XXV Sesja Rady Gminy TymbarkPiątek, 11 grudnia 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.

 

Porządek XXV Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XIII/108/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tymbark na lata 2021-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2021-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również tryb ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązania do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Tymbark.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piekiełku.
 20. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na rok 2021 .
 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark za rok szkolny 2019/2020.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski.
 24. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 25. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy.


 /-/ Przewodnicząca Rady Gminy
 Stanisława Urbańska

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark