• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Organizacje PozarządoweWtorek, 22 2013

 

Organizacja pożytku publicznego (OPP) − to termin wprowadzony w Polsce przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.działalności pożytku publicznego i owolontariacie.

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych i należących do nich fundacji, związków zawodowychorganizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka kapitałowa powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji. Status OPP nadają organizacjom wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych odpowiednich dla adresu siedziby organizacji. Status ten jest nadawany na własny wniosek organizacji aspirującej, po sprawdzeniu jego formalnej i merytorycznej poprawności. Status ten może być odebrany wyłącznie na drodze sądowej.

Status OPP daje następujące przywileje:

  • możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają organizację, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT,
  • otrzymywanie zleceń realizacji zadań publicznych od organów administracji publicznej,
  • zwolnienie od podatków: dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych; oraz zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych,
  • prawo do nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Na obowiązki te składa się publikowanie i składanie w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dorocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego, które od 2011 r. składa się na specjalnych formularzach określających ściśle ich zawartość.

Oprócz Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązek prowadzenia rejestru organizacji OPP i ogólnego nadzoru nad nimi spoczywa na Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ta sama instytucja ma również prawo do przeprowadzania kontroli tych organizacji. Oprócz tego ustawa o OPP ustanowiła Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne rady działalności pożytku publicznego, które pełnią rolę organów doradczo-opiniujących.

 


 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Tymbark:
 


 

FORMULARZE DO POBRANIA - obowiązujące w ramach konkursów ofert ogloszonych od roku 2017:

 

FORMULARZE DO POBRANIA - obowiązujące w ramach konkursów ofert ogloszonych od roku 2019:


 

WAŻNE LINKI:

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark