• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Ustanowienie pomnika przyrodyWtorek, 22 2013


 

 

USTANOWIENIE POMNIKA PRZYRODY

 

I. Podstawa Prawna
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506, ze zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 55 ze zm.)

 

II. Wymagane dokumenty
Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska:
- zgłoszenia pomnika przyrody (poprzez wypełnienie wniosku) może dokonać każdy (zarówno osoby prywatne jak i szkoły czy stowarzyszenia osobiście lub korespondencyjnie,
- zanim zaczniesz wypełniać wniosek upewnij się czy drzewo nie jest objęte już ochroną, takie informacje można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,
- do wniosku należy dołączyć dokładny szkic, umożliwiający odnalezienie wnioskowanego obiektu w terenie, wniosek powinien zawierać dokumentację fotograficzną,
- numer ewidencyjny działki podaje Urząd Gminy, dołączając wycinek z mapy ewidencyjnej z dokładnym oznaczeniem miejsca położenia wnioskowanego obiektu,
- w przypadku większej liczby drzew (np. aleja) do wniosku należy dołączyć spis pomiarów wszystkich drzew (oddzielnie dla prawej i lewej strony alei).

 

III. Sposób załatwienia sprawy
Uchwała Rady Gminy w sprawie uznania za pomnik przyrody (nazwa danego obiektu, położenie, podmiot sprawujący nadzór nad obiektem, szczególne cele ochrony, zakazy.
Zniesienie formy ochrony przyrody następuje również w drodze uchwały Rady Gminy.

 

IV. Tryb odwoławczy
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

V. Termin Załatwienia
do 3 miesięcy

 

VI. Sprawę prowadzi:
Inspektor - Tadeusz Rybka
e-mail: t.rybka@tymbark.pl
pokój nr 8
tel. (18) 33 25 637, w. 26

 

VII. Informacje dodatkowe
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnością wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, skałki, jary.

 

Propozycje minimalnych rozmiarów drzew, kwalifikujących je do uznania za pomniki przyrody:

Gatunki drzew obwód - cm/średnica - cm:
- Cis pospolity, czeremcha pospolita, leszczyna pospolita, szakłak pospolity, wszystkie rodzime gatunki bzów i głogów. 100/30,
- Klon polny, sosna limba, wszystkie rodzime gatunki jarzębów, oraz dzikie i zdziczałe drzewa z rodzajów: grusza, jabłoń, wiśniai śliwa 150/45,
- Grab zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, topola osika, wszystkie rodzime gatunki brzóz, olch i wiązów 200/60,
- Buk zwyczajny, jesion wyniosły, jodła pospolita, modrzew europejski i polski, sosna zwyczajna, świerk pospolity, wszystkie rodzime gatunki dębów, lip i wierzb oraz gatunki obcego pochodzenia za wyjątkiem topól  300/90,
- Topola biała, topola czarna oraz obce gatunki topól i ich mieszańce  400/120.

 

 WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY GMINA TYMBARK

 WNIOSEK O USTANOWIENIE POMNIKA PRZYRODY

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark