• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i NarkomaniiWtorek, 22 2013

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych pomocą finansową o przedkładanie pisemnych próśb w Urzędzie Gminy do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Zgodnie z art.4 ust.3 oraz art.18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Inicjowanie działań w zakresie:
  1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  2. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13(1) i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży:
 • w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy,
 • w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.
 1. Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując w/w zadania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

 1. Kieruje na wniosek lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 2. Kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
   W A Ż N E  A D R E S Y  I  T E L E F O N Y 

 


 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Tymbark. Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki, który jest corocznie zatwierdzany przez Radę Gminy.


 
W skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku wchodzą:
 
Jadwiga Franczak – przewodnicząca komisji
   Anna Gawron – pełnomocnik
   Jarosław Oleksy – członek 
   ks. Bogdan Stelmach – członek
   Piotr Frys – członek

 

 

 
GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE TYMBARK

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi powołana w celu walki z przemocą domową. Zespół Interdyscyplinarny diagnozuje problem przemocy w rodzinie, podejmuje działania zapobiegawcze w środowisku zagrożonym przemocą domową oraz podejmuje działania na rzecz osób stosujących przemoc.Członkowie Zespołu upoważnieni są do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku, uruchamiania procedur, mających na celu powstrzymanie przemocy.

 

 

P A M I Ę T A J !

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy i nie wiesz gdzie szukać pomocy.
Jeżeli jesteś świadkiem przemocy lub wiesz, że ktoś inny cierpi z tego powodu

NIE ZWLEKAJ! SZUKAJ POMOCY I WSPARCIA!

Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą i skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej oraz psychologicznej.

 

 

PUNKTY KONSULATYCJNE

 

 • Biblioteka Publiczna w Tymbarku  - pok. nr 13 .

         - prawnik i psycholog - środa, godzinach 14.00-16.00 (co trzecia środa) 
          - pracownik socjalny - Punkt Konsultacyjny czynny w co trzecią środę w godzinach 15.00-17.00

 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku

         - pracownik socjalny dyżuruje w każdy wtorek w godzinach 9.00-13.00

 

tel. 516 653 611, 18 33 25 322, 18 33 25 680, 18 33 25 637 w. 33

 


 

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark