• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

OŚWIATAPoniedziałek, 18 2013

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

 

W 2016 roku rusza gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program będzie realizowany w formie stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy Tymbark, na które samorząd zaplanował przeznaczyć w 2016 roku kwotę 25 000 zł.

Program został opracowany z inicjatywy Wójta Gminy Pana Pawła Ptaszka i uchwalony przez Radę Gminy Tymbark na sesji w dniu 29 grudnia 2015 r.

Co i dla kogo?

Stypendia motywacyjne przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń uczęszczający do szkoły na terenie Gminy Tymbark, który spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. W wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen:
  • co najmniej 5,3 w szkole podstawowej, w tym co najmniej dwie oceny celujące z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy, informatyka i uzyskał wzorową ocenę z zachowania,
  • co najmniej 5,2 w gimnazjum, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka i uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego, następującego bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uczeń spełnił wymogi kwalifikujące do przyznania stypendium, tj. od września do sierpnia. Wysokość stypendium wynosi 100 złotych miesięcznie.

 

Stypendium za osiągnięcia naukowe może uzyskać uczeń uczęszczający do szkoły na terenie Gminy Tymbark, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania i spełnił co najmniej jeden z poniższych wymogów:

1. Uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, lub uzyskał tytuł laureata konkursów tematycznych.

2. Uzyskał wysoką lokatę (do 15 miejsca włącznie) w realizowanych przez szkołę projektach międzynarodowych, ogólnopolskich lub sektorowych.

 Stypendium, przyznawane jest jeden raz, na koniec roku szkolnego, w którym uczeń uzyskał osiągnięcie, o którym mowa powyżej.

 Wysokość stypendium wynosi:

  • dla laureatów konkursów przedmiotowych oraz uczniów spełniających wymóg określony w pkt. 2: 1000 zł,
  • dla finalistów konkursów przedmiotowych oraz laureatów konkursów tematycznych500 zł.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne może uzyskać uczeń będący mieszkańcem Gminy Tymbark, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich konkursów.

Stypendium przyznawane jest jeden raz, na koniec roku szkolnego, w którym uczeń uzyskał osiągnięcia, o którym mowa w ust. 1. Wysokość stypendium wynosi 1000 złotych.

Wnioski o przyznanie stypendium składają dyrektorzy szkół do Komisji Stypendialnej powołanej przez Wójta Gminy Tymbark w terminie 7 dni od przyjęcia wyników klasyfikacji za dany rok szkolny.

Szczegóły dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków opisane są w Gminnym Programiewspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (w załączniku poniżej).

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do jeszcze bardziej wytężonej pracy w bieżącym roku szkolnym oraz w następnych latach. Praca popłaca!

Agnieszka Kądziołka
Kierownik ZEAS

 

ZAŁĄCZNIKI

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark