• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Relacja z XXV Sesji Rady GminyPiątek, 18 grudnia 2020

Wczoraj w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku, odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Tymbark, podczas której Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Budżetową Gminy Tymbark na rok 2021 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmująca lata 2021-2030.

Uchwała budżetowa na rok 2021 zakłada:

 • dochody budżetu w wysokości 34 344 478,00 zł,
 • wydatki budżetu w wysokości 35 369 000 zł,
 • deficyt budżetu w kwocie - 1 024 522,00 zł,
 • przychodów budżetu w wysokości 2 086 522,00 ,
 • rozchodów budżetu w wysokości 1 062 000,00 ,

 

Budżetem objęte są wydatki w działach:

 • Oświata i wychowanie - 12 550 329 zł,
 • Rodzina (m.in. świadczenia wychowawczego 500+) - 10 881 284,70 zł,
 • Administracja Publiczna - 3 015 652,24 zł,
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2341 351 zł,
 • Rolnictwo i Łowiectwo - 2 099 520 zł,
 • Transport i łączności - 1 410 100 zł,
 • Pomoc społeczna - 1 100 543,06 zł,
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( w tym działalność Biblioteki Publicznej) - 337 000 zł,
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym odśnieżanie, remonty, drobne naprawy oraz udział własny gminy do zadań realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych) - 520 000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 235 000 zł w tym: 105 200 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 50 000 zł na nieprzewidziane wydatki oświatowe.

 

Na rok 2021 zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, do których należą m.in.:

 • rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Tymbark – 2 058 420 zł,
 • modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji FOGR) – 40 000 zł,
 • przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1613K Zamieście–Słopnice–Zalesie (wykonanie chodnika w Zamieściu prawa strona – 206 900 zł,
 • wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej DK28 z drogą powiatową 1632K Tymbark–Kępanów oraz drogą gminną Do Noku w formie czterowlotowego ronda – 58 400 zł,
 • środki na pomoc finansową dla Gminy Dobra dotyczące opracowania dokumentacji budowy infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego – 5 000 zł,
 • dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku – 90 000 zł,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego od rynku do mostu na rzece Łososinka w Tymbarku – 110 000 zł,
 • przebudowa ulicy Armii Krajowej – 50 000 zł,
 • utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 300 000 zł.

 


 

Podczas czwartkowej sesji Radni przyjęli także następujące uchwały w sprawie:

 • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tymbark na lata 2021-2026,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2021-2023,
 • szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również tryb ich pobierania,
 • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązania do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • zmiany uchwały Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Tymbark,
 • wyrażenie zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piekiełku,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na rok 2021,

 

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji XXV Sesji Rady Gminy online: tymbark.sesja.pl

                                                                                                                         

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark