• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady GminyPoniedziałek, 15 marca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.

Porządek XXVI Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok i zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2021 Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/180/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark  na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Tymbark oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Spółka z o.o. z siedziba w miejscowości Podłopień, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – Pana T.J., wniesionej do Rady Gminy Tymbark w dniu 10 grudnia  2020 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – Pana R.Z., wniesionej do Rady Gminy Tymbark w dniu 14 grudnia  2020 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – Panią T.G. wniesionej do Rady Gminy Tymbark w dniu 21 grudnia  2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, wniesionej  przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO do Rady Gminy Tymbark w dniu 18 stycznia 2021 roku
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2021rok.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2018-2020 za 2020 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski.
 22. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 23. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

 /-/ Przewodnicząca Rady Gminy
 Stanisława Urbańska

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark