• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Wymiana kotłów grzewczych na wykorzystujące paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark

Tytuł projektu: Wymiana kotłów grzewczych na wykorzystujące paliwa  stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr

Całkowita wartość zadania: 273 214,98  PLN, wkład Funduszy Europejskich: 269 123,42 PLN

Termin realizacji: 2017-2018

Cel projektu: obniżenie niskiej emisji generowanej przez budynki mieszkalne na terenie Gminy Tymbark

Termin realizacji: 2017- 2018

Zakres projektu: wymian 30 sztuk kotłów grzewczych opalanych węglem na wykorzystujące paliwa stałe w budynkach jednorodzinnych na kotły piątej generacji spełniające wymogi ekoprojektu , prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej, działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszańców.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tym CO2, pyłów PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark